2.8. Wednesday

3.8. Thursday

4.8 Friday

5.8 Saturday